آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

محمود تفکری

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرحسین یاراحمدی

مسابقه: طراحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

ابوالفضل حیدری

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمدفاضل اخیگان

مسابقه: مسابقه تورنی تیم ریاضی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

محسن محمدعلیزاده

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

ارسلان آقایی

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمدعرفان گل چین

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه

بردیا انغوزه

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

حسین فخاری زاده

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

حسین فخاری زاده

مسابقه: مسابقه تورنی تیم ریاضی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

یاسین حاج محمدحسنی

مسابقه: فوتبال مدارس بافق

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

امیرحسین یارحمدی

مسابقه: مسابقه تورنی تیم ریاضی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

تماشای فیلم سینمایی

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

تماشای فیلم سینمایی

دبستان پسرانه

دانش آموزان پایه ششم

اداره مدرسه توسط دانش آموزان پایه ششم

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

جشن نیکوکاری

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

بازارچه کسب و کار

دبستان پسرانه

کلیه دانش آموزان پایه اول تا ششم

اردوی درون مدرسه ای

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

نگار افضلي جزستاني

1393/04/31